วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.256+000 - กม.258+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (116 ต้น) 25/08/2565 eb-หห.16/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร กิจกรรมย่อย งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกุยบุรี - ยางชุม ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๑๐+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/05/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยงานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3168ตอนควบคุม0100ตอนปราณบุรี-ปากน้ำปราณระหว่าง กม.10+325 กม.11+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้าทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๔๘+๓๐๐ - กม.๓๕๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยยาง- บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๘๒+๑๐๐ - กม.๓๘๒+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/08/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๓๒๕ - กม.๑๐+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๖,๐๐๐ ตร.ม.) 14/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๕๔+๘๐๐ - กม.๒๕๗+๐๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๒๕๐ กม.) 14/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๓๐ - กม.๒+๖๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๑,๑๑๐ ตร.ม.) 14/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0200 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+300-กม.46+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (95.94 ตร.ม.) 20/05/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ตอน 1 ระหว่าง กม.282+813 - กม.331+013 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๓๐๔+๐๐๐-กม.๓๐๖+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖๐ ต้น) 07/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายฯประจำปีงบประมาณ 2565รหัสงาน33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู-ห้วยยาง ระหว่าง กม.276+813-กม.335+813 813 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (167.050 ตร.ม.) 20/05/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ระหว่าง กม.๔+๔๕๐ - กม.๑๑+๗๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๐๕ ต้น) 28/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๙ ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกบางสะพาน - ชายทะเล ระหว่าง กม.๐+๑๕๐ - กม.๒+๒๕๐, กม.๓+000 - กม.๓+๓๖๐ ปริมาณงาน 01/08/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.๒๓๙+๔๔๐ - กม.๒๔๒+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๔๒ ต้น) 19/05/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ