วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา ของสถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.๓๐๘-๑๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 22/12/2563 หห.62/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน (ชาย - หญิง ผู้พิการ) ของสถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.๓๐๘+๑๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/12/2563 หห.61/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 โครงการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และชายฝั่งทะเล กิจกรรมหลัก ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง กม.๒๙๐+๒๓๐ - กม.๒๙๑+๘๗๐ 09/12/2563 หห.5/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรมและยาเสพติด กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง แบบ High Mast ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง กม. 278+850 - กม.279+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง (6 ต้น) 09/12/2563 หห.6/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล กิจกรรมหลักผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน กิจกรรมย่อยงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว-หนองหมู กม.๒๖๗+๐๙๐-กม.๒๖๘+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๗๔ ต้น) 09/12/2563 หห.4/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 ยางเรเดียลขนาด 215-70 R15 เพื่อใช้กับเครื่องจักรและยานพาหนะของแขวงฯ 04/12/2563 333/30/64/12 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะหลัก (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.๓ กก.๒ บก.ทล.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ระหว่าง กม.๒๙๘+๘๙๐ – ๒๙๙+๐๔๐ ปริมาณงาน ๑ หลัง 03/12/2563 หห.63/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา ของสถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.๓๐๘+๑๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 02/12/2563 eb-หห.๔๒/๒๕๖๔ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน (ชาย - หญิง ผู้พิการ) ของสถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.๓๐๘+๑๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2563 eb-หห.๔๑/๒๕๖๔ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรมและยาเสพติด กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง แบบ High Mast ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง กม. 278+850 - กม.279+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง (6 ต้น) 25/11/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรมและยาเสพติด กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง กม.๒๙๐+๒๓๐ - กม.๒๙๑+๘๗๐ ปริมาณงาน 1 แห่ง (๑๑๐ ต้น) 25/11/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรมและยาเสพติด กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๗ ตอนควบคุม 0๑๐๐ ตอนกุยบุรี – ยางชุม กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๒+๗๕๐, กม.๑๕+๗๐๐ - กม.17+375 ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑๔ ต้น) 25/11/2563 หห.3/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรมและยาเสพติด กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรมและยาเสพติด กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู กม.๒๖๗+๐๙๐ - กม.๒๖๘+๒๐๐ ปริมาณงาน 25/11/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนวังโบสถ์-ปราณบุรี ตอน ๗ ที่ กม.๒๘+๗๕๐ ปริมาณง 18/11/2563 หห.46/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันฯ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒,๐๖๐๓ ตอนวังยาว-หนองหมู, ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ตอน ๓ ที่ กม.๒๔๗+๑๑๓,กม.๒๔๙ 25/11/2563 หห.47/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 235 รายการ