วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงทับสะแก แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง 27/09/2565 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ๓-๖) หมวดทางหลวงบางสะพาน แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง 27/09/2565 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๘+๗๗๐ - กม.๓๙๑+๒๓๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 22/07/2565 หห.53/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอนบางสะพาน -น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๘-๗๗๐ - กม.๓๙๑-๒๓๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๓,๔๓๒ เมตร) 22/07/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.256+000 - กม.258+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (116 ต้น) 12/07/2565 eb-หห.16/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางสะพาน - หนองหัดไท ระหว่าง กม.0+551 - กม.3+115 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2565 หห.29/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร กิจกรรมย่อย งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกุยบุรี - ยางชุม ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๑๐+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/01/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยงานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3168ตอนควบคุม0100ตอนปราณบุรี-ปากน้ำปราณระหว่าง กม.10+325 กม.11+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 การจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกบางสะพาน-ชายทะเล ระหว่าง กม.๔+๖๐๐ - กม.๑๑+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/02/2565 หห.51/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้าทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๔๘+๓๐๐ - กม.๓๕๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/01/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยยาง- บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๘๒+๑๐๐ - กม.๓๘๒+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/01/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3217 ตอนควบคุม 0100 ตอนกุยบุรี - ยางชุม ระหว่าง กม.0+050 – กม.3+883 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47,856 ตร.ม.) 06/01/2565 หห.45/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓๕+๘๑๓ - กม.๓๓๙+๘๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖,๒๓๒ เมตร) 05/01/2565 สัญญาเลขที่ หห.38/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ระหว่าง กม.๓๒+๒๕๘ - กม.๓๒+๙๙๒ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/12/2564 หห.41/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๓๒๕ - กม.๑๐+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๖,๐๐๐ ตร.ม.) 27/12/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 159 รายการ