วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงทับสะแก แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง 27/09/2565 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ๓-๖) หมวดทางหลวงบางสะพาน แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง 27/09/2565 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนสองรายการ 27/09/2565 39,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนสี่รายการ 27/09/2565 53,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานจำนวนหนึ่งรายการ 27/09/2565 156,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนหนึ่งรายการ 26/09/2565 13,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนหนึ่งรายการ 26/09/2565 13.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนแปดรายการ 26/09/2565 38,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนหนึ่งรายการ 26/09/2565 86,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวนหนึ่งรายการ 26/09/2565 89,960.68 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวนหนึ่งรายการ 20/09/2565 12,812.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเฃื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวนหนึ่งรายการ 20/09/2565 11,870.82 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวนหนึ่งรายการ 19/09/2565 11,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อสายยางส่งน้ำขนาด 2''x15 เมตร 16/09/2565 5,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนหนึ่งรายการ 15/09/2565 96,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,799 รายการ